ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل هوشمند ﭘﺮ یا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی با استفاده از فناوری بینایی ماشین

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ است. ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﺸﺮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻗﺖ اﻓﺮاد دارد و ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری (ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ) در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی اﯾﻨﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻗﺮص و ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮل را ﮐﻪ در ﺣﺎلل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮص ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪ درﺻﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در این دستگاه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو بصورتت هوشمند اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دستگاه:
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﻗﺮص ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ژﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ژﻻﺗﯿﻨﯽ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ PVC ﻫﺎی ﺷﻔﺎف، ﯾﺎ PVC ﻫﺎی رﻧﮕﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ، ﭘﺮووﯾﻠﻨﯽ و PVCD
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎرش، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮑﻞ و اراﯾﻪ آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ (ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)
• قابلیت مانیتور کردن از طریق وب
• آﻣﻮزش و ﻧﺼﺐ ﺳﺎده
• واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
• استفاده از سیستم عامل لینوکس برای افزایش ضریب پایداری