سیستم ﮐﻨﺘﺮل هوشمند ﭘﺮ یا ﺧﺎلی ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو

اپلیکیشن شفاداک ویژه بیماران
اپلیکیشن موبایل شفاداک
1394-10-17
اپلیکیشن پزشکان شفاداک
اپلیکیشن‌های شفاداک برای پزشکان
1394-10-17
سیستم کنترل هوشمند خط تولید

سیستم کنترل هوشمند خط تولید

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل هوشمند ﭘﺮ یا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی با استفاده از فناوری بینایی ماشین

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ است. ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﺸﺮی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻗﺖ اﻓﺮاد دارد و ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری (ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ) در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی داروﺳﺎزی اﯾﻨﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮی ﻗﺮص و ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮل را ﮐﻪ در ﺣﺎلل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺮص ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪ درﺻﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در این دستگاه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو بصورتت هوشمند اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دستگاه:
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﻗﺮص ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ژﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ژﻻﺗﯿﻨﯽ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ PVC ﻫﺎی ﺷﻔﺎف، ﯾﺎ PVC ﻫﺎی رﻧﮕﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ، ﭘﺮووﯾﻠﻨﯽ و PVCD
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎرش، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮑﻞ و اراﯾﻪ آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ (ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)
• قابلیت مانیتور کردن از طریق وب
• آﻣﻮزش و ﻧﺼﺐ ﺳﺎده
• واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
• استفاده از سیستم عامل لینوکس برای افزایش ضریب پایداری