سیستم ﮐﻨﺘﺮل هوشمند ﭘﺮ یا ﺧﺎلی ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو

سیستم کنترل هوشمند خط تولید

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل هوشمند ﭘﺮ یا ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دارو در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی با استفاده از فناوری بینایی ماشین

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ است. ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﺸﺮي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪي ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﻗﺖ اﻓﺮاد دارد و ﺿﻤﻨﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و راه اﻧﺪازي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺬر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري (ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ) در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي داروﺳﺎزي اﯾﻨﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﺮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي ﻗﺮص و ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮل را ﮐﻪ در ﺣﺎلل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮص ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪ درﺻﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در این دستگاه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداري و ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي دارو بصورتت هوشمند اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دستگاه:
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﻗﺮص ﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ژﻻﺗﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮ ژﻻﺗﯿﻨﯽ
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ PVC ﻫﺎي ﺷﻔﺎف، ﯾﺎ PVC ﻫﺎي رﻧﮕﯽ، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ، ﭘﺮووﯾﻠﻨﯽ و PVCD
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎرش، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮑﻞ و اراﯾﻪ آﻣﺎر ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ (ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ)
• قابلیت مانیتور کردن از طریق وب
• آﻣﻮزش و ﻧﺼﺐ ﺳﺎده
• واﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮي زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت
• ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
• استفاده از سیستم عامل لینوکس برای افزایش ضریب پایداری